Arbetsrum

 

Stadgar för Tehys fackavdelning vid Västra Nylands sjukvårdsområde

 

1 §
NAMN OCH HEMORT


Föreningens namn är Tehys fackavdelning vid Västra Nylands sjukvårdsområde r.f. och kallas i dessa stadgar fackavdelningen.

Föreningens hemort är Raseborg
och dess verksamhetsområde är Västra Nylands sjukvårdsområde

Fackavdelningen är en medlemsförening i Tehy r.f., som i dessa stadgar kallas förbund.

2 §
AVDELNINGENS SYFTE OCH UPPGIFTER


Fackavdelningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde, samla som medlemmar i fackavdelningen och införliva i Tehy r.f:s verksamhet sådana personer som avlagt en yrkesexamen inom hälsovården eller social- och hälsovården.

Fackavdelningens syfte är att agera som en facklig intresseorganisation samt att främja sina medlemmars inbördes känsla av samhörighet i enlighet med dessa stadgar samt i enlighet med fackförbundets stadga och beslut som fackförbundets organ fattat.

För att förverkliga detta syfte ska fackavdelningen:
• verka för att främja sina medlemmars löne-, anställnings- och tjänsteförhållanden
• verka för att förbättra sina medlemmars arbetsförhållanden och för att upprätthålla och förbättra sina medlemmars förmåga att påverka i ärenden som gäller arbetsmiljön
• förhandla och göra förslag och avtal gällande villkoren i tjänsteförhållanden
• utveckla sina medlemmars yrkeskunskap och -kompetens samt uppfölja den yrkesmässiga fortbildning som arbetsgivaren erbjuder
• delta i utvecklingen av social- och hälsovården
• arrangera möten, kurser och föreläsningstillfällen samt hobbyverksamhet

För att stöda sin verksamhet kan fackavdelningen
• äga och förvalta fast och lös egendom samt jord- och vattenområden, vars bruk främjar fackavdelningens syften
• motta donationer och testamenten samt med behörigt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier samt bedriva sådan ekonomisk verksamhet i enlighet med 5 § i föreningslagen som tjänar i denna paragraf nämnda syften.

3 §
UNDERAVDELNING
 

Fackavdelningen kan bilda oregistrerade underavdelningar som verkar inom dess verksamhetsområde och är underställda fackavdelningens styrelses tillsyn samt vars stadgar godkänns av fackavdelningens styrelse.

 

4 §
SPRÅK

Fackavdelningens registreringsspråk är finska, men för avdelningens möten, protokoll, evenemang och publikationer kan man även använda svenska.

5 §
BESTÄMMELSER GÄLLANDE MEDLEMSKAP

Som medlem i fackavdelningen kan godkännas en sådan person inom fackavdelningens verksamhetsområde som i enlighet med 2 § 1 mom. har avlagt en yrkesexamen inom hälsovården eller social- och hälsovården.

En person som på grund av studier, vistelse utomlands, värnplikt, arbetslöshet eller en med dessa jämförbar orsak tillfälligt har ett avbrott i sitt arbete eller står utan arbete, har rätt att behålla sitt medlemskap i fackavdelningen. Om avbrott i arbetet bör medlemmen anmäla till fackavdelningens styrelse eller till förbundets medlemsregister.

En person kan samtidigt vara medlem i enbart en av fackförbundets fackavdelningar.

Uppnådda medlemsförmåner bibehålls.

6 §
ANHÅLLAN OM MEDLEMSKAP

Anhållan om medlemskap i fackavdelningen ska göras skriftligt till fackavdelningens styrelse, som fattar beslutet. Om styrelsen godkänner personen som medlem, börjar medlemskapet från den tidpunkt då medlemskap ansöktes. Fackavdelningen är skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar. Fackavdelningen ska sörja om att medlemmarnas namn och personuppgifter, adress och arbetsplats införs i det medlemsregister som fackförbundet för. Fackavdelningen ska anmäla namn- och adress- o.d. ändringar till fackförbundet vad gäller fackavdelningens funktionärer och medlemmar.

7 §
UTTRÄDE ELLER UTESLUTNING UR FACKAVDELNINGEN

En medlem har rätt att utträda ur fackavdelningen antingen genom att meddela om saken skriftligen till fackavdelningens styrelse eller till dess ordförande eller genom att vid fackavdelningens möte meddela om saken för anteckning i mötesprotokollet. När en medlem har utträtt ur fackavdelningen förlorar han eller hon alla sina rättigheter där och han eller hon befrias från de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till vid sin anslutning till fackavdelningen.

En medlem kan uteslutas ur fackavdelningen, om han eller hon har lämnat sin medlemsavgift obetald i minst sex månader.

Fackavdelningen har dessutom rätt att utesluta en medlem från fackavdelningen, om han eller hon:

1. har underlåtit att fylla de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till vid anslutningen till fackavdelningen

2. genom sitt uppträdande i fackavdelningen eller utanför densamma väsentligt har skadat fackavdelningen

3. inte längre uppfyller de villkor för ett medlemskap som nämns i lag eller fackavdelningens stadgar

4. i väsentligt mån verkar i strid med förbundets och fackavdelningens syfte.

Fackavdelningens styrelse avgör frågan om ett uteslutande ur fackavdelningen.

Efter uteslutning förlorar medlemmen omedelbart alla sina rättigheter i fackavdelningen. Samtidigt befrias han eller hon även från de skyldigheter han eller hon förbundit sig till vid anslutning till avdelningen, dock icke medräknat de betalningar som redan hunnit förfalla till betalning, eller sådana betalningar som han eller hon förbundit sig till under en viss tid.

8 §
ÖVERFLYTTNING FRÅN EN FACKAVDELNING TILL EN ANNAN

När en medlem flyttar till en arbetsplats som hör till en annan fackavdelnings verksamhetsområde, bör han eller hon meddela om saken till fackavdelningen på det sätt som beskrivs ovan i 7 § 1 mom.

När en medlem har bytt till en arbetsplats som hör till en annan fackavdelnings verksamhetsområde, ska han eller hon anmäla sig som medlem i den nya fackavdelningen inom 30 dagar efter att arbetet har inletts. Medlemmen får då räkna sig till godo de medlemsavgifter och den tid han eller hon har varit medlem i den förra fackavdelningen.

9 §
FACKFÖRENINGSAVGIFTER

En medlem ska betala en fackföreningsavgift till fackföreningen så som fackföreningens fullmäktige bestämmer på sitt höstmöte.

10 §
FACKAVDELNINGENS ORGAN

Fackavdelningens organ utgörs av fackavdelningens möte och styrelse. Fackavdelningens möte utövar fackavdelningens beslutanderätt. Styrelsen är fackavdelningens verkställande organ.

11 §
MÖTEN OCH MÖTESKALLELSER

Fackavdelningen sammanträder till ordinarie möten och extra möten. Fackavdelningen håller extra möte när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av fackavdelningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen anhåller om detta för behandlingen av visst ärende.

Ifall styrelsen beslutar det kan man delta i fackavdelningens ordinarie, extra och styrelsemöten på distans innan eller under mötet och även per post eller via en teleförbindelse eller med bruk av andra tekniska hjälpmedel. Om möjligheten att delta på distans och metoden för detta ska meddelas i möteskallelsen. Fackföreningens möte godkänner för detta syfte röstnings- och valordningen.

Vid ett möte kan man behandla även andra än de ärenden som nämns i möteskallelsen. Man kan dock inte fatta något beslut i dem. Ärendena som behandlas avgörs med enkel röstmajoritet, om inte annat särskilt föreskrivs i dessa stadgar. Ett val av medlemmar till fackavdelningens styrelse förrättas som proportionellt val, om kandidaterna är fler än mandaten.

Vid val används kandidatlistor med en kandidat, som kan ingå valförbund. Rösten ges kandidaten. I valförbund får den person som fått mest röster hela valförbundets sammanlagda röstmängd som sitt jämförelsetal, personen som fått andra mest röster hälften av röstmängden, tredjeplatsen en tredjedel osv. De som blir valda fastställs enligt kandidaternas jämförelsetal.

För de som har fått samma jämförelsetal avgör lotten valet.

Ifall rösterna är jämna vid en omröstning avgör ordförandes röst. Medlemmarna har enbart en röst i alla val och omröstningar. Man kan inte rösta med fullmakt.

Noggrannare bestämmelser om valförrättande ges i valordningen som godkänts av fackavdelningen.

Fackavdelningens ordinarie möte kallas samman två veckor innan mötet och extra möten en vecka innan mötet. Möteskallelsen ska publiceras i en tidning som allmänt utges i regionen eller i fackföreningens tidning. Därtill ska man i mån av möjlighet meddela om möten på arbetsplatsernas anslagstavlor, fackavdelningens webbplats eller per e-post.

I brådskande fall kan ett extra möte kallas samman tre dagar innan mötet. I detta fall ska man meddela om mötet på arbetsplatsernas anslagstavlor, fackavdelningens webbplats och i mån av möjlighet även via e-post.

12 §
ORDINARIE MÖTEN

Ordinarie möten

Vid fackavdelningens vårmöte, som hålls i mars-april

1. behandlar man verksamhetsberättelsen och gör en utvärdering av hur de uppställda målen för det föregående verksamhetsåret har förverkligats och om verksamheten har bedrivits på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt samt fattar beslut om de åtgärder som denna utvärdering eventuellt ger anledning till

2. behandlas bokslutet för det föregående året, framläggs verksamhetsgranskarnas utlåtande samt besluts om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

3. beslutas om användningen av överskott eller täckande av ett eventuellt underskott.

 

Vid fackavdelningens höstmöte, som hålls i november-december

1. fastställs en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår

2. väljs vart tredje år en ordförande för fackavdelningens styrelse, som även är fackavdelningens ordförande

3. väljs vart tredje år fackavdelningens styrelses andra ordinarie medlemmar och deras suppleanter, i enlighet med bestämmelserna om proportionella val i 11 § och

4. väljs två verksamhetsgranskare och suppleanter för dessa för följande räkenskapsperiod.

13 §
FACKAVDELNINGENS STYRELSE

Fackavdelningens ärenden och egendom handhas av en vid höstmötet vald styrelse, till vilken hör en ordförande och 4-6 medlemmar samt lika många suppleanter. Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår. Styrelsen utser en eller två vice ordförande bland sina medlemmar, samt en sekreterare och en kassör och övriga funktionärer antingen bland sina medlemmar eller bland utomstående. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förhinder för denna, på kallelse av viceordförande, eller ifall tre av styrelsen medlemmar skilt anhåller om detta. Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande.

Styrelsen uppgift är att
1. leda fackavdelningens verksamhet och handlägga dess ärenden i enlighet med dessa stadgar och beslut som har fattats vid fackavdelningens möten

2. kalla samman fackavdelningens möten och bereda de ärenden som skall behandlas på dem

3. verkställa de beslut som fackavdelningens möten fattat

4. förvalta fackavdelningens tillgångar och egendom samt svara för bokföring och uppgörandet av bokslut

5. årligen sammanställa en verksamhetsberättelse

6. sända sin verksamhetsberättelse och årsredovisning för det föregående året till förbundet omedelbart efter fackavdelningens vårmöte, dock före utgången av maj månad

7. fastställa underavdelningarnas instruktioner och leda och övervaka deras verksamhet

8. godkänna medlemmar i fackavdelningen samt besluta om uteslutande av medlemmar ur fackavdelningen

9. föra en förteckning över fackavdelningen medlemmar och sörja för att fackavdelningens medlemmars namn och personuppgifter, adress och arbetsplats införs i det medlemsregister som förbundet upprätthåller samt meddela om namn-, adress- och andra förändringar vad gäller fackavdelningens funktionärer och andra medlemmar

10. se till att förbundets företrädare har uttrycks- och närvarorätt vid fackavdelningens och dess styrelses möten

11. representera fackavdelningen samt föra dess talan och svara i fackavdelningens namn

12. verka för att verkställa fackavdelningens syften som fastställts i 2 §.

14 §
BEREDANDE AV TJÄNSTE- OCH KOLLEKTIVAVTAL

Propositioner om förbättring av tjänste- och kollektivavtalen framställs och beslutas om antingen vid fackavdelningens ordinarie eller extra möten. Fackavdelningens propositioner framförs till förbundets styrelse i den ordning som fastställs av förbundets styrelse.

15 §
TECKNING AV FACKAVDELNINGENS NAMN

Fackavdelningens namn tecknas av fackavdelningens ordförande, eller första eller andra viceordförande, alltid två tillsammans eller någondera av dem tillsammans med en av styrelsen vald funktionär.

16 §
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

Fackavdelningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet bör överlämnas till verksamhetsgranskarna senast tre veckor före fackavdelningens vårmöte.

17 §
VALBARHET

En medlem kan väljas till ett förtroendeuppdrag inom fackavdelningen under förutsättning att han eller hon inte i slutet av det år som omedelbart föregår valet har obetalda medlemsavgifter.

Mandatet för den som har valts till ett förtroendeuppdrag varar till mandatperiodens slut, om inte han eller hon träder ur fackavdelningen eller utesluts från denna.

18 §
ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FACKAVDELNINGEN

Ändringar av dessa stadgar kan göras om ärendet, sedan det har nämnts i möteskallelsen, har tagits till behandling på fackavdelningens ordinarie möte och minst över 1/2 av de närvarande medlemmarna har röstat för ändringarna.

Tehys fullmäktige fastställer fackavdelningens modellstadgar. Om man inom fackavdelningen inte kan enas om sitt verksamhetsområde, besluter Tehys styrelse om saken. Styrelsen kan av särskilda skäl ge fackavdelningen rätt att avvika från modellstadgarna.

Om fackavdelningen fattar ett beslut om att upplösas eller om fackavdelningen upplöses, skall dess tillgångar överlåtas till förbundet. Ett beslut om en upplösning kan endast fattas vid ett ordinarie medlemsmöte eller vid ett extra möte och beslut om upplösning av fackavdelningen kräver ett understöd av minst 3/4 av de avgivna rösterna.

 

Tehyn Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ammattiosaston säännöt
 

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ammattiosasto ry.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Raasepori
ja sen toiminta-alueena ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toimipisteet

 

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

 

2 §
OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT


Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

 

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

 

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:
  toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi
 • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa
 • neuvottelee sekä tekee esityksiä ja sopimuksia  palvelussuhteen ehdoista
 • kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen
 • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

 

Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto

 • voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee ammattiosaston tarkoitusperiä
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä §:ssä mainittua tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

 

3 §
ALAJAOSTO

 

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden toimintaohjeen ammattiosaston hallitus hyväksyy.

 

4 §
KIELI

 

Ammattiosaston rekisteröimiskieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, pöytäkirjoissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös ruotsin kieltä.

 

5 §
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö.

 

Opiskelun, perhevapaan, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin.

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

6 §
JÄSENEKSI LIITTYMINEN

 

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym. muutokset liittoon.

 

7 §
AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa ja vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut.

Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta.

 

Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa jäsen, jos tämä:

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut
 2. on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ammattiosastoa
 3. ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 4. toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.

 

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus kuultuaan jäsentä.

 

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän osastoon liittyessään on sitoutunut, lukuun ottamatta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

 

8 §
AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

 

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7 §:n 1 momentin mukaisesti.

 

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toiminta-alueeseen, hänen on ilmoittauduttava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä. Siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenä oloajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt.

 

9 §
LIITTOMAKSUT

 

Jäsenen on suoritettava liitolle liittomaksua siten kuin liiton valtuuston syyskokous määrää.

 

10 §
AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

 

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa.

 

11 §
KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

 

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

Ammattiosaston varsinaisiin, ylimääräisiin ja hallituksen kokouksiin voi hallituksen päätöksellä etäosallistua ennen kokousta ja kokouksen aikana myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokous hyväksyy tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen.

 

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin valittavia.

 

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa.

 

Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenillä vain yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

 

Tarkemmat määräykset vaalin toteuttamisesta annetaan ammattiosaston hyväksymässä vaalijärjestyksessä.

 

Ammattiosaston varsinainen kokous kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustaululla, ammattiosaston verkkosivuilla tai sähköpostitse.

 

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kokouksesta ilmoitetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla, ammattiosaston verkkosivuilla ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse.

12 §
VARSINAISET KOKOUKSET

 

Varsinaiset kokoukset

 

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa

 

 1. käsitellään toimintakertomus ja arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta
 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 3. päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta.

 

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa

 

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 2. valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosaston puheenjohtajaksi
 3. valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet noudattaen 11 §:ssä määrättyä suhteellista vaalitapaa ja
 4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet

 

13 §
AMMATTIOSASTON HALLITUS

 

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt.

 

Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti
 2. kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat
 3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset
 4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten laatimisesta
 5. laatia vuosittain ammattiosaston toimintakertomus
 6. toimittaa liitolle toimintakertomus ja tilinpäätösedelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston kevätkokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä
 7. vahvistaa alajaostojen toimintaohjeet sekä ohjata ja valvoa alajaostojen toimintaa
 8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta
 9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen ym. muutokset
 10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston ja sen hallituksen kokouksissa
 11. edustaa ammattiosastoa sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä
 12. toimia 2 §:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

14 §
VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

 

Esityksistä virka- ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään joko ammattiosaston varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää.

 

15 §
AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

 

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja aina kaksi yhdessä tai kukin heistä yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

 

16 §
TOIMINTA- JA TILIKAUSI

 

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille tarkastusta varten viimeistään kolme viikkoa ennen ammattiosaston kevätkokousta.

 

17 §
VAALIKELPOISUUS

 

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta.

Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää toimikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.

 

18 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään yli 1/2 annetuista äänistä.

 

Tehyn valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt. Jos ammattiosasto/ammattiosastot eivät pääse yksimielisyyteen toiminta-alueesta, siitä päättää Tehyn hallitus. Tehyn hallitus voi erityisestä syystä myöntää ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä.

 

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.